17.04.2019r - OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KM 2103/18

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 945 §2 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 kwietnia 2019 r.  o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotra Weiss, w Zabrzu  przy ul. Rogoźnickiej 2 zostanie ukończony opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego pod adresem: 41-800 Zabrze, ul. Zaolziańska 5a/15, dla którego Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi rejestr lokali własnościowych, a także dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze GL1Z/00052789/6.

 

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

 

 

 

Pouczenie:

Stawiennictwo nie jest obowiązkowe, zaś niestawiennictwo nie wstrzymuje dokonania powyższej czynności. 

Zgodnie z art. 950 k.p.c. w trybie art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).